Hem

Välkommen till Noramoppers!

Mopparna som får Bergslagen att smälta

 

 

Vinnare

 

Moped Nr 2

 

Andreas Stålblad

 

Moped : Vimpel Monark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll vid årsmöte i Nora Moppers 2018

 

 

§ 1Ordförande hälsar alla 17 medlemmarna välkomna och förklarar

mötet öppnat.

 

§ 2Dagordningen fastställes

 

§ 3Val av mötespresidium:

Till ordförande för mötet valdes Ronny Heineman

Till sekreterare för mötet valdes Ulla Karlsson

Gun Hamdahl och Karl-Erik Larsson valdes till justerare tillika rösträknare

 

§ 4Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2017 lästes upp och lades med godkännande till handlingarna.

 

§ 5Kassarapport och ekonomisk redovisning

Kassarapport och resultaträkning redovisas och läggs med godkännande till handlingarna.

 

§ 6Revisionsberättelse

Revisor Kent Hermansson läser upp revisionsberättelsen som med godkännande läggs till handlingarna.

 

§ 7Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljar enligt revisorernas förslag, ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

 

§ 8Val:

8:1 Ordförande 1 år omval Rolf Nilander

8:2 1 ledamot 2 år omval Ulla Karlsson

8:3 1 ledamot 1 år fyllnadval Tom Karlsson

8:4 1 ledamot 2 år omval Karl-Gustav Karlsson

8:5 2 ledamot 1 år kvarstår Peter Kvarnström

8:6 2 revisorer 1 år omval Kent Hermansson, Jan Carlsson.

8:7 Välja styrelsen till valberedning 1 år